dinsdag 7 juni 2016

Vergadering vakgroep logopedie tikt vandaag honderd aan!

Bron: GGD GHOR NederlandOp dinsdag 7 juni komt de vakgroep logopedie van GGD GHOR Nederland voor de 100e (!) keer bij elkaar.
Een mooie gelegenheid voor een interview met Astrid Roest, teamleider logopedie bij GGD Zaanstreek-Waterland en woordvoerder van de vakgroep. 
“De oprichting van de vakgroep gaat terug naar 1990 vanuit de GGD Hollands Midden. In die tijd was de vakgroep betrokken bij de ontwikkeling van een logopedisch screeningsinstrument, het basispakket collectieve preventie en de normering van de logopedie in het basisonderwijs.
In deze ontwikkelingen wisten de preventief logopedisten en Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie elkaar steeds beter te vinden."

"Vervolgens bleek er behoefte te bestaan om de samenwerking structureel vorm te geven. En zo ontstond de vakgroep logopedie om op een professionele, eenduidige en kwalitatief verantwoorde wijze invulling te geven aan de logopedische zorg op scholen”.

Preventie centraal

Op dit moment bestaat de vakgroep uit logopedisten van 16 GGD’en en de rest is afkomstig van andere organisaties. De vakgroep preventieve logopedie is namelijk sinds 1996 ook opengesteld voor preventief logopedisten werkzaam bij schoolbegeleidingsdiensten, gemeenten en zelfstandige logopedische diensten.

”Daardoor kunnen we het draagvlak verbreden en zorgen we samen nog beter voor uniformiteit en professioneel handelen”, aldus Roest. In de loop van de tijd is er wel veel veranderd. “In de beginperiode behandelde de logopedist nog op school (kortdurende interventies) en er was bijvoorbeeld een leespoli voor kinderen met dyslexie. Inmiddels wordt er niet meer behandeld door preventief logopedisten."
"Nu gaat het om vroegsignalering, diagnostisering, advisering en/of doorverwijzen. Daarnaast bieden we interne en externe deskundigheidsbevordering en voorlichting aan."

Taalachterstanden komen vaak voor

"Waar we blij mee zijn is dat er steeds meer aandacht is voor de spraak- en taalontwikkeling. Taalontwikkelingsstoornissen (TOS) komen vaker voor dan autisme of ADHD en zijn lastig te onderscheiden van een blootstellingsachterstand (taalachterstand door onvoldoende taalaanbod). Er wordt nu bijvoorbeeld een speciale JGZ richtlijn ontwikkeld."
"Terecht want taalachterstanden komen vaak voor en vroegsignalering is belangrijk. In elke klas zitten gemiddeld twee kinderen met een taalontwikkelingsstoornis." 

Meertaligheid

Wat ook in de loop van de tijd is veranderd is dat kinderen veel vaker meertalig worden opgevoed. Vanwege ouders die anderstalig zijn of omdat ze ergens anders vandaan komen zoals de nieuwkomers. En dat vraagt ook wat van professionals. Dat is wel specifieke tak van sport en daar ligt de meerwaarde van de logopedist.
“Het leren van taal is universeel. Ik kan observeren hoe kinderen ook in een andere taal communiceren en dat vergelijken met de  taalontwikkeling in de Nederlandse taal. Ik kijk dan of de communicatieve voorwaarden aanwezig zijn, of het klopt qua leeftijd, ook als is dat in het Farsi. We houden ons niet alleen bezig met signaleren maar ook met advisering aan ouders en dat doen we op maat. Elk situatie is anders, de taal, de cultuur en dat vraagt om een professionele benadering”.

Meerwaarde preventieve logopedist

“Van ouders maar ook van pedagogisch medewerkers of leraren horen we vaak dat zij de taalontwikkelingsstoornis of een taalachterstand niet door hadden. Jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen krijgen nu vaak de taak toebedeeld dit te signaleren maar geven bij twijfel aan het fijn te vinden als de logopedist er naar kijkt."

"Ook voor de keuze en begeleiding van doorverwijzing. Daar ligt wel ook een duidelijke scholingsbehoefte: hoewel er de handreiking ‘uniforme signalering van taalachterstanden bij jonge kinderen’ is, beperkt deze zich tot de contactmomenten 2 en 2,6 jaar. Het is van belang dat kinderen met taalontwikkelingsstoornis of een blootstellingstaalachterstand zo snel mogelijk op de juiste plek zitten om erger te voorkomen. De logopedist die een vierjarige opleiding hiervoor heeft gevolgd vervult hierin een belangrijke rol!”